REGULAMIN Epicka Czwórka 2019

1. CEL IMPREZY
- Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
- Umożliwienie współzawodnictwa w etapowym maratonie MTB rozgrywanym na terenie Gór Sowich.

2. INFORMACE OGÓLNE:
- Pełna nazwa imprezy: Epicka Czwórka
- Oficjalna strona internetowa: www.epickaczworka.pl
- Oficjalny profil FB: www.facebook.com/epickaczworka
- organizatorami imprezy oraz podmiotami uprawnionymi do reprezentowania w sprawach związanych z organizacją oraz przebiegiem imprezy są:
„Stowarzyszenie Bike & Run Promotion” z siedzibą w: Powodowo 52, 64-200 Wolsztyn, NIP 9231704556, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000654396
Oraz
Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety z siedzibą Jodłownik 40, 58-262 Ostroszowice, NIP 8862984027, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516038,
Zwani w dalszej części regulaminu „organizatorem” lub „organizatorami”.

Kontakt: tel. +48 885 600 870, e-mail: kontakt@epickaczworka.pl

3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
14 – 17 SIERPNIA 2019 ROKU, Jezioro Bielawskie, ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa

4. ETAPY
Szacunkowa całkowita długość trasy dla dystansu EPIC, ok. 260 km
Szacunkowa różnica poziomów dla dystansu EPIC ok. 10000 metrów
Szacunkowa całkowita długość trasy dla dystansu CLASSIC, ok. 140 km
Szacunkowa różnica poziomów dla dystansu CLASSIC, ok. 6000 metrów

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Epicka Czwórka jest imprezą rowerową ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki.
5.1 Prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:
Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia przez internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed startem w Biurze Zawodów i złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Epickiej Czwórki i akceptacją jego warunków.
5.2 Dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej (w uzasadnionych przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
5.3 Dokona opłaty startowej przez internet zgodnie z postanowieniami pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Dowód opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów.
5.4 Każdy uczestnik Epickiej Czwórki zobowiązany jest do odebrania przed startem w Biurze Zawodów numeru startowego z chipem (do elektronicznego pomiaru czasu), który będzie mu przypisany we wszystkich etapach. Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z zawodów do zamontowania numeru startowego do kierownicy roweru. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi nowy numer (za opłatą 20 zł). Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w numer startowy, jego kształt oraz wygląd, a w szczególności jego zginania, odrywania chipa, itp., które mogą spowodować uszkodzenie zainstalowanego w nim chipa, pod rygorem dyskwalifikacji w danym wyścigu i koniecznością pokrycia kosztów wydania nowego numeru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z numerem startowym.
5.5 Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby od 16 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5.6 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
5.7 Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
5.8 Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników Epickiej Czwórki lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez organizatorów lub udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprezy.
5.9 Każdy zawodnik Epickiej Czwórki jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
5.10  Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters, junior,junior młodszy.

6. OPŁATY STARTOWE
6.1. Za udział w Epickiej Czwórce, na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:
350 PLN – do 28.02.2019 r.
450 PLN – do 30.04.2019 r.
550 PLN – do 30.06.2019 r.
600 PLN – do 31.07.2019 r.
opłata startowa za zagubiony, zniszczony numer startowy - 20 PLN
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
– pamiątkową limitowana wersję koszulki typu t-shirt,
– numer startowy z chipem na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu,
– elektroniczny pomiar czasu,
– oznakowanie trasy każdego etapu,
– track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS,
– zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu,
– dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie,
– dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu,
– możliwość napełnienia bidonu napojem izotonicznym/wodą przed starem każdego etap,
– możliwość umycia roweru po każdym etapie,
– dostęp do serwisu rowerowego na mecie każdego etapu,
– wyniki poszczególnych etapów,
– medal Finisher’a lub pamiątkową koszulkę na mecie etapu 4, (o gadżecie pamiątkowym organizator poinformuje na min 1 miesiąc przed imprezą),

Opłata startowa może być wykonana jedynie za opcją płatności on-line podpiętej pod formularz zapisów.

6.2. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej oraz nie przepisuje na kolejny sezon osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły bądź zostały zdyskwalifikowane. Płatności on-line umożliwiają płacenie za inną osobą, oraz opłaty grupowe.

6.3. Faktury do opłat startowych wystawiamy w terminie do 15 dnia miesiąca następnego, licząc od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych odbiorcy faktury.

7. POMIAR CZASU
7.1. Podczas Epickiej Czwórki będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
7.2. Każdy zawodnik (startujący na dystansie CLASSIC i EPIC) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Brak numeru startowego lub umocowanie go w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika. Zabrania się ingerować w chip (odrywać, zaginać, itp.), gdyż może to skutkować uszkodzeniem lub niemożliwością rejestracji chipa przez urządzenie pomiarowe. Nie wolno obwijać numeru na kierownicy. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego z chipem Organizator wyda uczestnikowi nowy zestaw za opłatą wysokości 20 zł. Ten sam numer startowy z chipem obowiązuje podczas wszystkich etapów Epickiej Czwórki 2019.
7.3. Pomiar czasu rozpoczyna się od startu wspólnego wszystkich zawodników na danym dystansie. Zawodnicy ustawiają się zgodnie z przydzielonym sektorem, a sektory przed samym startem są łączone (czytaj pkt. 18) Pomiar netto prowadzony jest w celu sprawdzenia obecności na kresce startu, oraz dla celów informacyjnych dla zawodnika o jego indywidualnym czasie zmagań. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym wcześniej poinformuje uczestników.

8. PROGRAM ZAWODÓW
Wtorek 13 sierpnia 2019
miasteczko sportowe Epicka Czwórka, Jezioro Bielawskie, ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa
16.00 – 20.00 Biuro Zawodów – rejestracja uczestników, odbiór numerów startowych i pakietów.

START I META WSZYSTKICH CZTERECH ETAPÓW ULOKOWANE SĄ W MIASTECZKU SPORTOWYM EPICKIEJ CZWÓRKI.

Środa 14 sierpnia 2019 – I ETAP
8.00 – 10:30 Biuro Zawodów - rejestracja uczestników, odbiór numerów startowych i pakietów
11.00 Start – etap I EPIC
11.15 Start – etap I CLASSIC
12:30 – 18:00 Bufet Meta, Pasta Party
17.30 Zamknięcie tras I etapu
18.00 Dekoracje liderów Etapu I

Czwartek 15 sierpnia 2019 – II ETAP
8.00 – 10:00 Biuro Zawodów
10.00 Start – etap II EPIC
10.15 Start – etap II CLASSIC
12:00 – 18:00 Bufet Meta, Pasta Party
17.30 Zamknięcie tras II etapu
18.00 Dekoracje liderów Etapu II

Piątek 16 sierpnia 2019 – III ETAP
8.00 – 10:00 Biuro Zawodów
10.00 Start – etap III EPIC
10.15 Start – etap III CLASSIC
12:00 – 18:00 Bufet Meta, Pasta Party
17.30 Zamknięcie tras III etapu
18.00 Dekoracje liderów Etapu III

Sobota 17 sierpnia 2019 – IV ETAP
8.00 – 10:00 Biuro Zawodów
10.00 Start – etap IV EPIC
10.15 Start – etap IV CLASSIC
12:00 – 18:00 Bufet Meta, Pasta Party
16.00 Zamknięcie tras IV etapu
16.30 Dekoracje liderów Etapu IV
17:30 Dekoracje klasyfikacji Generalnej
18:30 After Party Epicka Czwórka – impreza pożegnalna dla wszystkich uczestników wraz z osobami towarzyszącymi, miasteczko Epicka Czwórka. Przewidujemy dla uczestników dodatkowe konkursy z nagrodami oraz catering.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie poszczególnych etapów. Dodatkowy szczegółowy program z ewentualnymi zmianami będzie podawany przez organizatora na stronie internetowej oraz do wglądu w Biurze Zawodów.

9. DYSTANSE
Poszczególne etapy zostaną rozegrane na dwóch dystansach. Zawodnik nie może zmieniać wybranego dystansu w trakcie całej etapówki.
• EPIC - od 50 do 70 km,
• CLASSIC - od 25 do 40 km,
Szacunkowa całkowita długość trasy dla dystansu EPIC, ok. 260 km
Szacunkowa różnica poziomów dla dystansu EPIC ok. 10000 metrów
Szacunkowa całkowita długość trasy dla dystansu CLASSIC, ok. 140 km
Szacunkowa różnica poziomów dla dystansu CLASSIC, ok. 6000 metrów

9.1. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują w trakcie rejestracji.
9.2. Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest:
• godz. 17:30 - dla dystansu CLASSIC i EPIC
Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący rywalizację nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego etapu.
9.3. Dokładne dane o długości dystansów zamieszczone będą na oficjalnej stronie internetowej cyklu.

10. TRASA
10.1. Zawody zostaną przeprowadzone na trasach przebiegających po Górach Sowich. Przebieg trasy poszczególnego etapu będzie udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.
10.2. Start na wszystkich dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów. W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na stronie internetowej zawodów oraz na tablicy informacyjnej Biura Zawodów.
10.3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.
10.4. Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, min. strome zjazdy i podjazdy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
10.5. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. W przypadku niezadziałania chipa (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.
10.6. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty bufetowe.
10.7. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu jako końcowych wyników z ostatniego punktu kontrolnego.

11. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
Epicka Czwórka jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Zalecamy by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów ew. urządzenie z nawigacją GPS oraz telefon komórkowy oraz:
• co najmniej 2 litry płynów,
• batony lub żele energetyczne,
• podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
• zapasowa dętka,
• pompka.

12. ZASADY PORUSZANIA / ZACHOWANIA SIĘ NA TRASIE
12.1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
12.2. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją zawodnika. Ostateczna decyzja o zastosowaniu sankcji wobec zawodnika należy do Sędziego Głównego.
12.3. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
12.4. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
12.5. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
12.6. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
12.7. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 300 m za poszczególnym bufetem oraz na specjalnie oznakowanej „Strefie Zrzutu” na trasie każdej edycji Epickiej Czwórki. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową - 30 minut. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy zawodów, zawodnik zostanie obciążony kwotą równą wysokości kaucji (od 1500 do 5000 zł) wpłacanej na rzecz Nadleśnictwa, na terenie którego odbywa się dana impreza oraz dodatkowo dyskwalifikacją.
12.8. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
12.9. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nieużywania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

13. WYCOFANIE SIĘ ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU
13.1 Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania poszczególnej etapu Epickiej Czwórki, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany przed każdą edycją, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
13.2 W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

14. RUCH DROGOWY
14.1. Wszystkie etapy Epickiej Czwórki będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
14.2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
14.3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
14.4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
14.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

15. KATEGORIE
15.1. Klasyfikacja indywidualna na dystansie CLASSIC i EPIC (po każdym etapie oraz klasyfikacja generalna po czterech etapach):
Kategorie wiekowe:
– kat. K1 do 18 lat (rok urodzenia: 2001 i młodszy); tylko Classic
– kat. K2 od 19 do 29 lat (rok urodzenia: 2000 do 1990);
– kat. K3 od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia: 1989 do 1980);
– kat. K4 powyżej 40 lat (rok urodzenia: 1979 i starszy);
mężczyźni:
– kat. M1 do 18 lat (rok urodzenia: 2001 i młodszy); tylko Classic
– kat. M2 od 19 do 29 lat (rok urodzenia: 2000 do 1990);
– kat. M3 od 30 do 39 lat (rok urodzenia: 1989 do 1980);
– kat. M4 od 40 do 49 lat (rok urodzenia: 1979 do 1970);
– kat. M5 od 50 do 59 lat (rok urodzenia: 1969 do 1960);
– kat. M6 powyżej 60 lat (rok urodzenia: 1959 i starszy)

15.2. Klasyfikacja drużynowa na dystansie CLASSIC i EPIC (klasyfikacja generalna po czterech etapach):
1. CLASSIC TEAM ( suma czasów 4 najlepszych zawodników z jednobrzmiącej drużyny na danym dystansie)
2. EPIC TEAM ( suma czasów 4 najlepszych zawodników z jednobrzmiącej drużyny na danym dystansie)

15.3 Klasyfikacja OPEN na dystansie CLASSIC i EPIC (po każdym etapie oraz klasyfikacja generalna po czterech etapach):
1. SOLO KOBIETY CLASSIC
2. SOLO MĘŻCZYNI CLASSIC
3. SOLO KOBIETY EPIC
4. SOLO MĘŻCZYNI EPIC

16. Klasyfikacja
16.1 Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy i drużyny, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu i nie pominą punktów kontrolnych na trasie.
16.2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy oraz drużyny, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów Epickiej Czwórki.
16.3 Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 4 etapów Epickiej Czwórki w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna.
16.4. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją opartą na wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn poszczególnych etapów Epickiej Czwórki. Czas do klasyfikacji zespołowej liczony jest według schematu klasyfikacji generalnej.
W klasyfikacji CLASSIC TEAM i EPIC TEAM mogą uczestniczyć zawodnicy z konkurencji SOLO.
16.5. Zawodnicy którzy nie ukończyli choć jednego etapu oraz niemieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacjach etapowych oraz klasyfikacji generalnej. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku.

17. Nagrody
17.1. Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej oraz Open zostaną wręczone trofea sportowe.
17.2. W klasyfikacji generalnej Epickiej Czwórki 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej oraz Open zostaną wręczone nagrody rzeczowe lub pieniężne oraz 3 najlepszym drużynom zostaną wręczone trofea sportowe.
17.3. Wszyscy nagradzani zawodnicy oraz zespoły mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.
17.4. Zwycięzcy etapowi muszą być obecni podczas rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców po zakończeniu każdego etapu odbędzie się według programu etapu. Za nieobecność na podium przydzielone zostaną kary czasowe: pierwsza nieobecność 3 minuty, każda kolejna 5 minut.
17.5. Przewidziana pula nagród w klasyfikacji generalnej po 4 etapach:
Zajęte miejsce Dystans CLASSIC
Bony towarowe do Dobrych Sklepów Rowerowych o wartości: Dystans EPIC
Bony towarowe do Dobrych Sklepów Rowerowych o wartości: OPEN CLASSIC
nagrody pieniężne OPEN EPIC
nagrody pieniężne
kategoria K1, K2, K3, K4+,
M1, M2, M3, M4, M5, M6+ K2, K3, K4+,
M2, M3, M4, M5, M6+ Kobiety, Mężczyźni
I 300 400 500 1000
II 200 300 400 700
III 100 200 300 500
IV - - 200 400
V - - 100 300

18. SEKTORY STARTOWE
18.1 Start do pierwszego etapu zawodnicy ustawiają się dowolnie w sektorach wg zdeklarowanego dystansu. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustawienia zawodnika z pierwszej linii w danym sektorze (na podstawie zadeklarowanego poziomu sportowego lub uzyskanych wyników w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB oraz w Pucharze Strefy MTB Sudety).
18.2 Podczas startu 2 – 4 etapu Epickiej Czwórki obowiązuje rozstawienie zawodników w sektorach startowych.
18.3 Na starcie do etapów 2 - 4 zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w klasyfikacji Open:
• 1 sektor EPIC: miejsca 1 - 30, dodatkowo liderzy poszczególnych kategorii
• 2 sektor EPIC: miejsca powyżej 30
• 3 sektor CLASSIC: miejsca 1 - 30, dodatkowo liderzy poszczególnych kategorii
• 4 sektor CLASSIC: miejsca powyżej 30
18.4. Sektory startowe będą otwarte 20 minut przed startem danego dystansu.
18.5. Sektory danego dystansu zostają połączone 5 min przed startem. Po połączeniu sektorów zawodnik musi startować z ostatniego sektora, niezależnie do tego, jaki sektor mu przysługuje.
18.6. Start do każdego z etapów we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Połączone sektory EPIC ruszę jednoczenie na strzał startera. Następnie połączone sektory Classic Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania etapu.
18.7. Linia startu pozostanie otwarta przez 15 min. od sygnału startu. Czas startu zawodnika spóźnionego startuje z strzałem pistoletu dla danego dystansu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.
18.8. Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.
18.9. Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora.

19. PROTESTY
19.1 Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej do Sędziego Głównego (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonego protestu. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.
19.2 Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag Sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
20.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
20.3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
20.4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
20.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił wyłącznie uczestnik.
20.6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
20.7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
20.8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
20.9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
20.10. Zawodnik, który wystartuje w Epickiej Czwórce i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin danej edycji.
20.11. Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną PZKol, nie mają prawa startu w Epickiej Czwórce do czasu wygaśnięcia tego zawieszenia.
20.12. Na trasie maratonu występować będą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
20.13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy jeśli ilość zgłoszonych zawodników nie osiągnie liczby 180 osób lub w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
20.14. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.
20.15. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
20.16. Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
20.17. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
20.18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
a) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Epickie Czwórki są: Organizatorzy.
b) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji Epickiej Czwórki oraz wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród oraz w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika w celach marketingowych lub przesłania informacji handlowej.
c) Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.mtb.ke.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatorów.
d) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania ponadto uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych lub przetwarzania jego danych w celach marketingowych w każdym czasie.
e) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Epickiej Czwórce.
21. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
21.1. Nieznajomość regulaminu Epickiej Czwórki i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
21.2. Trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wyścigów będą dostępne na stronie internetowej organizatora.
21.3. Na zawodach będą obecni: Sędzia Główny - delegowany z ramienia organizatorów zawodów.

21. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy są zobowiązani szanować środowisko naturalne i poruszać tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Niezastosowanie się do powyższych przepisów będzie karane.

22. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY
1. Szpital Powiatowy o/ w Bielawie, ul. Piastowska 7, Tel. 74-833-43-32, 74-831-57-87
2. Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o., ul. Cicha 1, Tel. 74-831-33-33, 74-831-51-11, Izba przyjęć 74-834-41- 10
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
5. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
6. Szpital św. Antoniego, ul. Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Pobierz regulamin Epickiej Czwórki 2019 ...........................................[POBIERZ]

TOP